• Advies en Begeleiding

 • Accountancy en Belastingen

 • Beheer en Management

Algemene voorwaarden

Op deze pagina treft u de algemene voorwaarden van SELECT bv aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op.

A. Algemene bepalingen

Artikel 1: definities

 1. Onder opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan SELECT bv, gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 14 te 1411 EM Naarden.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan SELECT bv opdrachten verstrekt tot het verrichten van alle mogelijke werkzaamheden behorende tot het gebruikelijke werkterrein van SELECT bv.
 3. Onder werkzaamheden wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de door opdrachtgever aan SELECT bv opgedragen en door laatstgenoemde aangenomen werkzaamheden die door SELECT bv dienen te worden verricht. Deze werkzaamheden kunnen onder meer omvatten: het voeren van een (complete) boekhouding c.q. administratie ten behoeve van opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het optreden als gemachtigde in fiscale procedures, het adviseren inzake vraagstukken van fiscale en financiële aard, het op deze terreinen verlenen van bijstand aan opdrachtgever, alsmede alle handelingen, diensten en verrichtingen die naar algemeen inzicht en op enig moment dienstig (kunnen) zijn in verband met bedoelde werkzaamheden.
 4. Onder levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het in het bezit van opdrachtgever stellen van de resultaten van de aan SELECT bv opgedragen werkzaamheden c.q. – indien dit niet mogelijk is – het verrichten van de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 2: toepasselijkheid

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en werkzaamheden van SELECT bv, alsmede op alle overeenkomsten tussen SELECT bv en opdrachtgever, daaronder begrepen alle daaruit voortvloeiende of daarop voortbouwende werkzaamheden en verbintenissen.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht mits en voor zover schriftelijk door SELECT bv en opdrachtgever overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige algemene voorwaarden een overeenkomst werd afgesloten,wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de SELECT bv gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

B. Prijsopgaven en totstandkomingovereenkomst

Artikel 3

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van SELECT bv zijn tot het moment van totstandkoming van een overeenkomst tussen SELECT bv en opdrachtgever vrijblijvend, tenzij SELECT bv in de aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
 2. De overeenkomst tussen SELECT bv en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat SELECT bv de hem opgedragen werkzaamheden mondeling dan wel schriftelijk aanvaardt, bij voorkeur door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging, of met de uitvoering daarvan op een voor opdrachtgever kenbare wijze aanvangt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.
 3. SELECT bv is verplicht opdrachtgever te laten weten dat op die overeenkomst deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en tenzij dit reeds eerder was geschied deze vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever ter hand te stellen. Indien dit laatste redelijkerwijs niet mogelijk is, dient SELECT bv opdrachtgever vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst bekend te maken dat deze algemene voorwaarden integraal werden opgenomen op de website van SELECT bv, alsmede dat deze voorwaarden desgewenst kosteloos kunnen worden toegezonden.
 4. Onverminderd hun gehoudenheid tot volledige nakoming van de uit de overeenkomst tussen SELECT bv en opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen gedurende de looptijd van de overeenkomst, zijn SELECT bv en opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een termijn van ten minste twee werkdagen. SELECT bv zal van deze bevoegdheid geen gebruik maken, tenzij er sprake is van een onwerkbare situatie of een verstoorde vertrouwensrelatie.

C. Verplichtingen opdrachtnemer

Artikel 4

 1. SELECT bv voert de haar opgedragen werkzaamheden zorgvuldig en naar beste weten en kunnen uit.
 2. Indien de werkzaamheden van SELECT bv beogen een bepaald (financieel) eindresultaat ten behoeve van opdrachtgever te bewerkstelligen, wordt gezien de aard van de door SELECT bv te verrichten werkzaamheden nimmer gegarandeerd dat dit beoogde resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt.
 3. SELECT bv is bevoegd bij de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden bij hem in loondienst zijnde personen in te schakelen. SELECT bv is voorts gerechtigd de opgedragen werkzaamheden of onderdelen daarvan, waaronder het verwerken van gegevens, uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in loondienst zijnde derden, indien dit de goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. SELECT bv is voor de uitvoering van de werkzaamheden door deze door hem ingeschakelde personen verantwoordelijk als ware deze werkzaamheden door SELECT bv zelf uitgevoerd.
 4. SELECT bv is behoudens dwingend rechtelijke voorschriften verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken ten aanzien van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld, alsmede van de door verwerking daarvan verkregen resultaten, tenzij SELECT bv daarvan door opdrachtgever schriftelijk is ontheven.
 5. SELECT bv is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij door SELECT bv is verkregen.

D. Honorering

Artikel 5

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een opdracht aanvaard en worden de overeengekomen werkzaamheden door SELECT bv verricht tegen vergoeding van het overeengekomen (uur)tarief, of bij gebreke daarvan de door SELECT bv voor de betrokken werkzaamheden gebruikelijk gehanteerde (uur)tarief,vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
  De tariefstructuur wordt jaarlijks aangepast met het door het CBS gepubliceerde indexcijfer voor CAO-lonen. De eventueel in rekening te brengen kilometers worden gedeclareerd overeenkomstig de door de ANWB vastgestelde kilometerprijs waarbij 2008=100.
 2. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, behoudt SELECT bv zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtgever wordt – tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is – vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, in welk geval hij binnen vijf werkdagen schriftelijk dient te berichten dat hij zich met de extra werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten niet kan verenigen, bij gebreke waarvan SELECT bv bevoegd is de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen.

E. Facturering en betaling

Artikel 6

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de door SELECT bv verrichte werkzaamheden maandelijks aan opdrachtgever gefactureerd. De factuur is zodanig gespecificeerd dat opdrachtgever daaruit voldoende inzicht verkrijgt in de samenstelling van de componenten die tezamen het gefactureerde bedrag vormen.
 2. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen dertig dagen na de op de factuur vermelde datum. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de bankrekening van SELECT bv.
 3. Reclame terzake een door SELECT bv aan opdrachtgever verzonden factuur dient te geschieden binnen vier weken na de op deze factuur vermelde datum. Ieder recht van reclame terzake een factuur vervalt door overschrijding van deze termijn, tenzij opdrachtgever aantoont binnen deze termijn geen kennis te hebben kunnen nemen van de factuur en met bekwame spoed nadien heeft gereclameerd.
 4. De omvang van de door SELECT bv verrichte werkzaamheden wordt vastgesteld aan de hand van de door SELECT bv bijgehouden administratieve (tijd)gegevens, tenzij deze gegevens aantoonbaar onjuist zijn.
 5. Ingeval van niet c.q. niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door SELECT bv is vereist, over het openstaande bedrag van de factuur een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening van het openstaande bedrag.
 6. Indien opdrachtgever in verzuim is, komen voorts, vijftien dagen na schriftelijke aanmaning door SELECT bv, alle schaden en kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering van het openstaande bedrag, waaronder begrepen de kosten van een eventuele faillissementsaanvraag. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste gelijk aan het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief over het verschuldigde bedrag. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen de kosten van rechtskundige bijstand van SELECT bv.
 7. SELECT bv is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever betaling van een voorschot of zekerheidvoor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van SELECT bv voldoet, is SELECT bv gerechtigd diens werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten c.q. af te breken totdat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet. Zolang opdrachtgever niet aan dit verzoek heeft voldaan, is opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Blijft naar aanleiding van een verzoek van SELECT bv een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie binnen vijf werkdagen uit, dan is SELECT bv gerechtigd schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden. SELECT bv blijft onverminderd het recht behouden op betaling van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en op een aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.

F. Aanlevering, levertijd en aflevering

Artikel 7

 1. Behoudens anders luidende overeenkomst(en) tussenopdrachtgever en SELECT bv geschiedt de aanlevering van de benodigde stukken, boeken,bescheiden, administratieve en/of andere gegevens door of namens opdrachtgever aan SELECT bv op door SELECT bv te bepalen wijze en in door SELECT bv te bepalen vorm en aantal. Het hier gestelde is ook van toepassing op de aflevering van stukken, boeken, bescheiden e.d. door SELECT bv aan opdrachtgever.
 2. Levering dient plaats te vinden binnen de overeengekomen termijn, of bij gebreke daarvan binnen een gelet op de opgedragen werkzaamheden redelijke termijn.
 3. Indien opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde stukken, boeken,bescheiden, administratieve en/of andere gegevens aan SELECT bv ter beschikking te stellen c.q. deze niet tijdig of niet volledig ter beschikking van SELECT bv stelt, is SELECT bv bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop wel voldaan is door opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot aanleveren van stukken, boeken, bescheiden etc.
 4. SELECT bv is gehouden, indien opdrachtgever langer dan vier weken na het tot stand komen van de overeenkomst tussen SELECT bv en opdrachtgever in gebreke blijft met aanlevering van voormelde bescheiden, opdrachtgever om nadere informatie te vragen. Zolang SELECT bv zijn werkzaamheden opschort tengevolge van het ontbreken c.q. het niet tijdig of niet voldoende aanleveren van bescheiden door opdrachtgever, is SELECT bv jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de daaruit eventueel voortvloeiende directe of indirecte schade, winstderving, administratieve of fiscale boete, verhogingen, hoe ook genaamd.

G. Retentierecht

Artikel 8

 1. SELECT bv is bevoegd de afgifte van alle zich in het kader van de opgedragen werkzaamheden onder haar bevindende stukken, boeken, administratieve en/of andere gegevens en overige bescheiden op te schorten totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen jegens SELECT bv heeft voldaan, derhalve inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld, een en ander voor zover deze zaken als zodanig bewerking door SELECT bv hebben ondergaan.

H. Reclames

Artikel 9

 1. Onder reclames wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle grieven van opdrachtgever wegens door SELECT bv verrichte werkzaamheden, evenwel met uitzondering van reclames betreffende gezonden facturen.
 2. Reclames dienen schriftelijk bij SELECT bv te worden ingediend binnen dertig dagen na (iedere)levering of – indien het gebrek voor opdrachtgever niet aanstonds kenbaar was – binnen dertig dagen na constatering van het gebrek. De reclames dienen een duidelijke en deugdelijk gemotiveerde omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken te behelzen.
 3. SELECT bv deelt opdrachtgever binnen dertig dagen na datum van ontvangst van de reclame, bij voorkeur schriftelijk, mee of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame – als zijnde al dan niet terecht – tegemoet wordt gekomen.
 4. Indien de reclame door SELECT bv c.q. in overleg tussen SELECT bv en opdrachtgever niet in der minne kan worden opgelost binnen twee maanden na ontvangst van de reclame door SELECT bv, is ieder der partijen bevoegd het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen. SELECT bv is gehouden opdrachtgever te wijzen op deze mogelijkheid en op de termijn na het verstrijken waarvan opdrachtgever het geschil bij de rechter aanhangig kan maken.
 5. Reclames geven opdrachtgever niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande facturen op te schorten, tenzij opdrachtgever een onherroepelijke bankgarantie stelt terzake van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met 10% wegens rente en kosten en in deze garantie de bepaling is opgenomen dat deze door SELECT bv kan worden ingeroepen indien en voor zover de reclame bij vonnis van de bevoegde rechterongegrond wordt bevonden of indien opdrachtgever terzake deze reclame niet binnen één maand na het stellen van deze bankgarantie, een geschil bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

I. Gebruiksrechten opdrachtgever

Artikel 10

 1. De resultaten van de door SELECT bv in opdracht van opdrachtgever verrichte werkzaamheden mogen door opdrachtgever uitsluitend zelf c.q. binnen de eigen onderneming en binnen het kader van de verleende opdracht worden gebruikt, tenzij uit de opdracht uitdrukkelijk anders voortvloeit of SELECT bv aan opdrachtgever voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend deze resultaten aan derden te openbaren of deze door derden te doen gebruiken. Opdrachtgever vrijwaart SELECT bv tegen mogelijke aanspraken van derden indien opdrachtgever deze bepaling niet nakomt.

J. Risico van opslag informatie

Artikel 11

 1. Eventuele beschadiging of tenietgaan van bij SELECT bv of derde(n) opgeslagen informatie van opdrachtgever is voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij SELECT bv aantoonbaar tekort is geschoten in zijn verplichting tot zorgvuldige opslag van deze informatie. Het is SELECT bv toegestaan bij deze opslag gebruik te maken van geautomatiseerde systemen.
 2. SELECT bv is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van informatie tijdens vervoer of verzending daarvan, ongeacht door wie en op welke wijze dit vervoer plaatsvindt.
 3. Opdrachtgever vrijwaart SELECT bv van alle aanspraken van derde(n), voortvloeiende uit of verbandhoudende met de beschadiging of het tenietgaan van informatie als hier bedoeld.

K. Aansprakelijkheid

Artikel 12

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een gebrekkige of niet – tijdige uitvoering van de aan SELECT bv opgedragen werkzaamheden wordt uitdrukkelijk beperkt tot en uitgesloten boven de in het betreffende boekjaar in rekening gebrachte bedragen.
 2. SELECT bv is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden, indien opdrachtgever zijnerzijds niet al het nodige heeft gedaan om SELECT bv in staat te stellende hem opgedragen werkzaamheden naar behoren en tijdig uit te voeren, tenzij deze schade aantoonbaar geen verband houdt met het in dit opzicht tekort schieten van opdrachtgever.
 3. SELECT bv kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het geval het met de opgedragen werkzaamheden beoogde (financiële) resultaat of effect niet wordt behaald.

L. Ontbinding

Artikel 13

 1. SELECT bv en opdrachtgever kunnen de tussen hen tot stand gekomen overeenkomst geheel of, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij ontbinden, indien en zodra zich één van de navolgende omstandigheden voordoet:
 • de andere partij komt haar verplichtingen onder de tussen opdrachtgever en SELECT bv tot stand gekomen overeenkomst, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen 20 werkdagen niet, niet tijdig of niet behoorlijk na;
 • de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard of vraagt surseance van betaling aan;
 • de andere partij wordt onder curatele gesteld dan wel onder bewind geplaatst;
 • de andere partij legt haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stil of staakt deze, dan wel draagt dit geheel of gedeeltelijk aan een derde over.

M. Overmacht

Artikel 14

 1. Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen SELECT bv en opdrachtgever,die SELECT bv niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee SELECT bv bij het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van SELECT bv kan worden verlangd, daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking en calamiteiten, zoals waterschade, brand, diefstal en defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte apparatuur.
 2. SELECT bv is gehouden opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich bij haar een geval van overmacht als hier bedoeld voordoet.
 3. Ingeval van overmacht plegen partijen overleg omtrent de daaraan toe te kennen gevolgen.

N. Geschillen

Artikel 15

 1. Alle overeenkomsten tussen SELECT bv en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen SELECT bv en opdrachtgever gesloten overeenkomst, hoe ook genaamd,worden beslecht door de bevoegde burgerlijk rechter.